Menu Zavrieť

NexGard 4-10 kg

36,76 

2 na sklade

EAN: 4028691570325 Kategórie:

Čo je liek NexGard a na čo sa používa?

 • NexGard je liek, ktorý sa používa na liečbu napadnutia blchami a kliešťami, ako aj demodektického a sarkoptového svrabu (kožných napadnutí zapríčinených dvoma rôznymi druhmi roztočov) u psov.
 • Liek sa môže použiť tiež v rámci manažmentu alergickej dermatitídy zapríčinenej blchami (alergickej reakcie na blšie uhryznutie).
 • Liek NexGard obsahuje liečivo afoxolaner.

Ako sa liek NexGard používa?

Liek Nexgard je dostupný vo forme žuvacích tabliet v štyroch rôznych silách na použitie u psov rôznej telesnej hmotnosti. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek NexGard sa podáva ako tableta primeranej sily podľa telesnej hmotnosti psa. Liek NexGard usmrtí blchy do 8 hodín a kliešte do 48 hodín. Účinok lieku po podaní trvá minimálne 5 týždňov proti blchám a až jeden mesiac proti kliešťom. Liečba sa má v sezóne bĺch a kliešťov opakovať

v mesačných intervaloch, raz za mesiac v prípade demodektického svrabu dovtedy, kým nedôjde k jeho úspešnému vyliečeniu (ktoré sa potvrdí dvomi negatívnymi kožnými vzorkami s odstupom jedného mesiaca) a raz za mesiac po dobu dvoch mesiacov v prípade sarkoptového svrabu, alebo dlhšie v prípade, že liečba je na základe klinických príznakov a kožných vzoriek neúspešná. Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní lieku NexGard, prečítajte si písomnú informáciu pre používateľa alebo sa obráťte na svojho veterinára, resp. lekárnika.

Akým spôsobom liek NexGard účinkuje?

Liečivo lieku NexGard, afoxolaner, pôsobí ako tzv. ektoparaziticíd. To znamená, že usmrcuje parazity, ktoré žijú na koži alebo v koži alebo srsti zvierat, ako sú napríklad blchy, kliešte a roztoče. Na dosiahnutie účinku liečiva je nevyhnutné, aby blchy a kliešte boli prichytené na koži psa a musia sa začať živiť jeho krvou.

Afoxolaner zabíja parazity tým, že spôsobuje nadmernú stimuláciu ich nervového systému. Blokuje normálny pohyb nabitých chloridových častíc (iónov) do nervových buniek a z nervových buniek, najmä tých, ktoré sú spojené s kyselinou gama-aminomaslovou (GABA), látkou, ktorá prenáša NexGard (afoxolaner) informácie medzi nervovými bunkami (neurotransmitery). To vedie k nekontrolovanej aktivite nervového systému a paralýze a usmrteniu bĺch, kliešťov a roztočov. Afoxolaner usmrtí blchy predtým, ako môžu naklásť vajíčka, čo pomôže znížiť kontamináciu prostredia, v ktorom psy žijú.

Aké prínosy lieku NexGard boli preukázané v štúdiách?

Účinnosť lieku NexGard sa skúmala v laboratórnych aj v terénnych štúdiách. V terénnej štúdii uskutočnenej v EÚ a zahŕňajúcej 146 psov napadnutých blchami a/alebo kliešťami

bolo jedno ošetrenie liekom NexGard účinné pri liečbe napadnutí blchami a kliešťami po dobu do 30 dní po ošetrení. Liek NexGard znížil počet bĺch a kliešťov o minimálne 98 % a bol minimálne rovnako účinný ako liek na určené miesto na koži obsahujúci pyriprol (ďalší liek proti blchám a kliešťom). Druhá terénna štúdia uskutočnená v EÚ zahŕňala 31 psov s demodektickým svrabom, ktoré boli ošetrené liekom NexGard trikrát za mesiac. Liek NexGard znížil počet živých roztočov o 97 % 56 dní po začatí liečby a o 98 % 84 dní po začatí liečby. Tretia terénna štúdia uskutočnená v EÚ zahŕňala 38 psov so sarkoptovým svrabom, ktoré boli liečené liekom NexGard raz za mesiac po dobu dvoch mesiacov. Liek NexGard znížil počet živých roztočov o 96% 28 dní po začatí liečby a o 100% 56 dní po začatí liečby.

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku NexGard?

Keďže parazity sa musia začať živiť na psovi, aby ich liek mohol usmrtiť, nedá sa vylúčiť riziko prenosu ochorení, ktorými sa psy môžu infikovať. Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom?

Naraz sa z blistra má vybrať iba jedna žuvacia tableta, aby sa zabránilo prístupu detí k lieku. Blister so zostávajúcimi žuvacími tabletami sa má vrátiť do škatule.

Osoby manipulujúce s liekom si majú umyť ruky po použití lieku.

Prečo je liek NexGard povolený v EÚ?

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy lieku NexGard sú väčšie ako riziká spojené s jeho používaním a že liek môže byť povolený na jeho používanie v EÚ.

Účinná látka:

Každá žuvacia tableta obsahuje:

NexGard Afoxolaner (mg)

 • žuvacie tablety pre psy 2–4 kg 11,3
 • žuvacie tablety pre psy >4–10 kg 28,3
 • žuvacie tablety pre psy >10–25 kg 68,0
 • žuvacie tablety pre psy >25–50 kg 136,0

Lieková forma :

Žuvacie tablety.

Škvrnité červené až červenohnedé, okrúhle (tablety pre psy 2–4 kg) alebo obdĺžnikového tvaru (tablety pre psy >4–10 kg, tablety pre psy >10–25 kg a tablety pre psy >25–50 kg).

Klinické údaje :

Cieľový druh : Psy.

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

 • Liečba napadnutia psov blchami (Ctenocephalides felis a C. canis) po dobu najmenej 5 týždňov.
 • Liek môže byť použitý ako súčasť liečebnej stratégie pri kontrole alergie na blšie uhryznutie (FAD).
 • Liečba napadnutia psov kliešťami (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanquineus). Jediná liečba usmrcuje kliešte až na dobu jedného mesiaca.Aby mohli byť blchy a kliešte vystavené účinnej látke, musia sa prichytiť na hostiteľa a začať ho cicať.

Kontraindikácie :

Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú pomocnú látku.

Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh

Aby boli parazity vystavené afoxolaneru je potrebné, aby sa začali kŕmiť na hostiteľovi; preto riziko chorôb prenášaných parazitmi nemožno úplne vylúčiť.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

Vzhľadom k nedostatku dostupných údajov by liečba šteniatok mladších ako 8 týždňov veku a/alebo psov s 2 kg ž.hm. a menej mala byť vykonaná po zhodnotení prínosu-rizika lieku zodpovedným veterinárnym lekárom.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Na zabránenie prístupu detí k veterinárnemu lieku, vyberte pri aplikácii len jednu žuvaciu tabletu z blistra. Blister so zostávajúcimi žuvacími tabletami vráťte späť do škatuľky. Po manipulácii s liekom si umyte ruky.

Nežiaduce účinky : (frekvencia výskytu a závažnosť)

Vo veľmi zriedkavých prípadoch môžu byť pozorované mierne gastrointestinálne účinky

(zvracanie, hnačka), svrbenie, letargia alebo anorexia. Tieto príznaky sú väčšinou prechodného charakteru a trvajú krátko.

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravidla:

 • veľmi časté (nežiaduce účinky sa prejavili u viac ako 1 z 10 zvierat počas jednej liečby)
 • časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 zo 100 zvierat)
 • menej časté ( u viac ako 1 ale menej ako 10 z 1 000 zvierat)
 • zriedkavé (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 10 000 zvierat)
 • veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 zvierat, vrátane ojedinelých hlásení).

Použitie počas gravidity, laktácie, znášky

Laboratórne štúdie u krýs a králikov nedokázali žiadne teratogénne účinky, ani žiadne nežiaduce účinky na reprodukčnú schopnosť samcov a samíc. Bezpečnosť veterinárneho lieku počas gravidity a laktácie alebo u chovných psov nebola stanovená. Používať len po zhodnotení prínosu-rizika lieku zodpovedným veterinárnym lekárom. Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia Nie sú známe.

Perorálna aplikácia.

Dávkovanie:

Perorálna aplikácia.

Liek by mal byť podaný v dávke 2,7–6,9 mg/kg ž.hm. podľa nasledujúcej tabuľky:

Živá hmotnosť psov (kg)

Sila a počet žuvacích tabliet, ktoré majú byť podané

 • NexGard 11 mg 2–4 1
 • NexGard 28 mg >4–10 1
 • NexGard 68 mg >10–25 1
 • NexGard 136 mg >25–50 1

Pre psov nad 50 kg ž.hm., použiť vhodnú kombináciu žuvacích tabliet rôznych/tých istých síl. Tablety by nemali byť delené.

Spôsob podania:

 • Žuvacie tablety sú stráviteľné pre väčšinu psov.
 • Ak zviera neprijme tablety priamo, môžu byť podané s potravou.

Liečebná schéma:

V mesačných intervaloch v priebehu obdobia výskytu bĺch a kliešťov, na základe miestnej

epidemiologickej situácie.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá) ak sú potrebné

Neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky na zdravých šteniatkach bígla vo veku viac ako

8 týždňov, ktoré boli liečené päťnásobkom maximálnej dávky opakovanej 6-krát v intervale 2 až 4 týždňov.

Ochranná lehota :

Neuplatňuje sa.

Farmakologické vlastnosti :

 • Farmakoterapeutická skupina: Ektoparazitiká na systémové použitie.

Kód ATCvet: QP53BX04.

 • Farmakodynamické vlastnosti :

Afoxolaner je insekticíd a akaricíd patriaci do skupiny izoxazolínov. Afoxolaner pôsobí na ligandami regulované chloridové kanály, predovšetkým na tie, ktoré sú regulované neurotransmiterom gamaaminobutyrovou kyselinou (GABA), čím blokuje pre- a post-synaptický prenos chloridových iónov cez bunkové membrány. Dôsledkom toho je nekoordinovaná činnosť centrálneho nervového systému a následné usmrtenie hmyzu alebo roztočov. Selektívna toxicita afoxolaneru medzi hmyzom/roztočami a cicavcami môže byť odvodená od rozdielnej citlivosti GABA receptorov hmyzu/roztočov voči receptorom cicavcov. Afoxolaner je účinný proti dospelým blchám ako aj rôznym druhom kliešťov ako Dermacentor reticulatus a D. variabilis, Ixodes ricinus a I. scapularis, Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum a Haemaphysalis longicornis.

NexGard usmrcuje blchy v priebehu 8 hodín a kliešte v priebehu 48 hodín.

Liek usmrcuje blchy pred tým ako sa vyvinú vajíčka a tým predchádza kontaminácii domáceho prostredia.

 • Farmakokinetické údaje

Po perorálnej aplikácii lieku u psov, afoxolaner preukázal vysokú systémovú absorpciu následne po podaní. Absolútna biologická dostupnosť bola 74%. Priemerná maximálna koncentrácia (Cmax) bola 1,655 ± 332 ng/ml v plazme po 2–4 hodinách (Tmax) po dávke 2,5 mg/kg afoxolaneru. Afoxolaner je distribuovaný do tkanív v distribučnom objeme 2,6 ± 0,6 l/kg a s hodnotou systémovej clearance 5,0 ± 1,2 ml/hr/kg. Konečný plazmatický polčas je u väčšiny psov približne 2 týždne; avšak polčas afoxolaneru sa môže líšiť v závislosti na plemenách (napr. podľa jednej štúdie t½ u kólií po dávke 25 mg/kg ž.hm. bol do 47,7 dní bez vplyvu na bezpečnosť. In-vitro pokusy dokázali, že eflux glykoproteínu P nenastane, čo potvrdzuje, že afoxolaner nie je substrátom pre transportéry glykoproteínu P.

Afoxolaner je u psov metabolizovaný na viacej hydrofilných zlúčenín a potom je eliminovaný. Účinná látka a jej metabolity sú vylučované z tela prostredníctvom moču a biliárnej exkrécie, pričom väčšina je vylúčená v žlči. Neboli pozorované žiadne známky enterohepatálnej cirkulácie.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

Farmacecutické údaje :

Zoznam pomocných látok

 • Kukuričný škrob
 • Sójový proteín
 • Príchuť hovädzieho duseného
 • Povidón (E1201)
 • Makrogol 400
 • Makrogol 4000
 • Makrogol 15 hydroxystearát
 • Glycerol (E422)
 • Triglyceridy so stredne dlhým reťazcom

Inkompatibility :Neuplatňuje sa.

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 30 mesiacov.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Tento veterinárny liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Charakter a zloženie vnútorného obalu

Veterinárny liek je balený jednotlivo do tepelne tvarovaných laminovaných PVC blistrov s papierovohliníkovou fóliou (Aclar/PVC/Alu).

1 škatuľka obsahuje jeden blister s 1, 3 alebo 6 žuvacími tabletami.

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodňovanie nepoužitých veterinárnych liekov,

prípadne odpadových materiálov vytvorených pri používaní týchto liekov.

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii :

MERIAL

29, avenue Tony Garnier

69007 Lyon

FRANCÚZSKO

Výrobca